Coinstar Kiosk
Save Mart, 234 Saratoga Av, Santa Clara CA 95050