LEGOLAND® New York Resort
1 Legoland Blvd, Goshen NY 10924