Sam's Club Car Wash
11278 S Jordan Gateway, South Jordan UT 84095