Sam's Club Pharmacy
11278 S Jordan Gateway, South Jordan UT 84095