Bethlehem Village Store
2065 Main St, Bethlehem NH 03574